เป็นการรวมตัวกันเพื่อทำสื่อในการเรียนการสอนของคุณครูผู้สอนภาษาจีน ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนกว่า 10 ปี โดยแบบเรียนชุดนี้จัดทำขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนของผู้เขียนเอง นำมาปรับเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียนไทย และเหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนภาษาจีน สัปดาห์ละ 1-2 ชั่วโมง โดยมี ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่ปรึกษาแล้คอยให้ข้อเสนอแนะ ในรูปแบบต่าง ๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและผู้เรียนภาษาจีน ที่ใช้ชุดแบบเรียนนี้ จะมีความสุขกับกิจกรรมต่าง ๆ สนุกสนานเพลิดเพลิน ตามวัตถุประสงค์ในบทเรียนทุกประการ

คณะผู้จัดทำ HANYOU